Pokyny pro autory

Jsou přijímány pouze příspěvky, které nebyly dosud publikovány a nejsou přijaty k publikaci v jiném časopise, v tomto smyslu se podepisuje s autorem přijatého příspěvku k publikaci licenční smlouva vypracovaná právním oddělením UP v Olomouci. Poskytnuté příspěvky musí respektovat níže uvedené formální pokyny. V případě jejich nedodržení se příspěvky vrací autorům k úpravám a doplněním.

Všechny příspěvky procházejí nezávislým, objektivním, anonymním recenzním řízením (dva nezávislí posuzovatelé, z nichž ani jeden není členem redakce či pracovníkem stejného pracoviště jako autor či spoluautor).

Příspěvky je možno zasílat během celého roku. Uzávěrka je vždy k poslednímu dni měsíce ledna a června příslušného roku.

Soubor v elektronické podobě musí být uložen pod příjmením autora (bez diakriti­ky, latinkou) s koncovkou .doc nebo docx (např. novak.docx, vychodil.doc).

Struktura a úprava příspěvku:

Jméno autora bez titulů v pořadí - jméno, (jméno po otci), příjmení.
Stát a město, v němž autor příspěvku působí.
Název příspěvku.
Abstrakt v angličtině v rozsahu min. 500 až 700 znaků s mezerami včetně názvu stati
v angličtině. Uvádí se za slovem Abstract:
Klíčová slova v angličtině –10–15 slov, oddělují se pomlčkami. Uvádí se za slovy Key Words:

Text příspěvku - základní text font Times New Roman, vel. 12 pt, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, okraje 2,5 (nahoře, dole, vlevo i vpravo). Neformátovat - formátování se v převodu do sázecího editoru ruší. Entrem oddělovat pouze odstavce, odstavce neodrážet ani neoddělovat mezerami. Nestránkovat. Mezititulky neoddělovat mezerami.

Celý text a všechny další součásti se píší fontem Times New Roman, vel. 12 pt.
Doporučený minimální rozsah 27 000 znaků včetně mezer (včetně jména, názvu, abstraktů, klíčových slov, vlastního textu, poznámek, seznamu použité a excerpované literatury).
Klíčová slova v textu (bez uvozovek) a příklady (bez uvozovek) se uvádějí kurzívou. Pro zvýraznění používejte tučné písmo. Podtrhávání není přípustné. Citace se uvádějí uvozovkami specifickými pro každý jazyk. Odkaz na citovanou či použitou literaturu se uvádějí v hranatých závorkách s uvedením příjmení autora, roku a čísla strany: [Novák 1997: 65]. Poznámky pod čarou používejte pouze pro doplňující informace, nikoli jako odkaz na literaturu.

Použitá literatura.
Příklady uvádění jednotlivých titulů (základní formy) v sez­namu literatury:
Kniha, monografie, učebnice:
CRYSTAL, D. (2001): Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press.
Článek v časopise:
GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). Opera Slavica, XVI, 2006, č. 4, s. 11–26.
Příspěvek ve sborníku:
JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeské pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds).: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, s. 239–249.
Elektronické zdroje:
ЗАСЛАВСКИЙ, Г. (2013): Где койка у окна всего лишь по рублю. Театральное дело Григория Заславского (22. 8. 2013). www.zaslavsky.ru/rez/fokin01.htm.
КОЛЯДА, Н. (2010): Старосветские помещики (6. 9. 2010), kolyada.ur.ru/starosvet/. 
КОЛЯДА, Н. (2013): «Гоголь – член моей семьи». Радио свобода (22. 8. 2013), www.svoboda.org/content/article/432413.html.

Informace o autorovi (příklad):
Jméno včetně titulů.
Stručný odborný vědecký profil.
Adresa pracoviště.
Internetová stránka pracoviště.
E-mail.
Příklad:
Prof. PhDr. Jan Novák, Ph.D.
Jako člen katedry přednáší současný ruský jazyk, morfologii, jeho vědeckou specializací jsou neplnovýznamové slovní druhy, k dalším odborným zájmům patří stylistika současné ruštiny – odborný a administrativní styl.

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
CZ-771 48 Olomouc
www.slavistika.upol.cz
e-mail: jan.novak@upol.cz

Autoři odpovídají za jazykovou a gramatickou správnost textu. Příspěvky v rozporu s uvedenými pravidly, neschválené recenzním řízením či neodpovídající zásadám etiky nebudou publikovány.

Требования к оформлению статей на русском языке.

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlinei-ruczStuduj ruštinu
Aktualizováno: 25. 11. 15, vytvořeno: 13. 11. 15,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: