Kurz vzdělávání pro absolventy

1. Název vzdělávací akce:

Kurz rozšiřujícího vzdělávání pro rusisty

2. Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

 

1. semestr - 18 hodin tutoriálů

Název předmětu

Počet hodin

Nové zdroje studia současné ruštiny

1

Současné tendence v ruské stylistice

2

Obecné srovnání ruského a českého stylistického systému

2

Současný ruský publicistický styl

2

Základy obchodní ruštiny I, II

4

Ruské hromadné sdělovací prostředky a jejich role ve společnosti

2

Sociální politika současného Ruska

2

Prezidentské volby 2008. Politická situace v Rusku.

1

Ruská společnost a ruština z pohledu „genderové“ lingvistiky

2

 

 

2. semestr - 24 hodin tutoriálů

Název předmětu

Počet hodin

Novinky v ruské literatuře

2

Ruská ženská literární tvorba

2

Nové ruské filmy a seriály

2

Církev a moc. Ruská pravoslavná církev

1

Xenofobie a rasová nenávist. Problematika imigrantů

2

Názvy nových profesí

1

Současný ruský hovorový styl

2

Expresivita v ruštině a češtině

1

Slang současné ruské mládeže

1

Ruština v „síti“

2

Kognitivní lingvistika jako nový přístup k popisu a studiu jazyka

2

Práce s textem

2

Jazyk a styl ruských smluv ve srovnání s češtinou I, II

4

 3. Vzdělávací cíl:

Cílem kurzu je seznámit absolventy rusistiky s nejnovějšími poznatky z oblasti vývoje a výuky ruštiny (nové zdroje výuky ruštiny, vývojové tendence ruštiny, stylistické rozvrstvení současné ruštiny s akcentem na publicistiku, administrativu a hovorový styl, nové vrstvy lexika), ruské literatury a filmu (současní autoři, moderní ruský film, ženská próza, české překlady ruských děl), společensko-politických aspektů života současného Ruska (politický, sociální, vzdělávací systém, ruská pravoslavná církev, problém imigrantů, sociálních rozdílů). Díky vhodnému nastavení přednáškové a seminární formy má kurz zkvalitnit připravenost absolventů při výkonu profesí učitelů, průvodců, překladatelů; zkvalitnit jejich jazykovou, komunikativní a translatologickou kompetenci.

4. Forma:

Kombinovaná forma studia. Prezenční výuka bude doplněna tištěnými materiály doplňujícími a rozšiřujícími přednášenou problematiku. Mezi jednotlivými tutoriály budou moci účastníci komunikovat mezi sebou prostřednictvím e-mail nebo diskusního fóra.

5. Hodinová dotace:

Studium zahrnuje celkem 42 hodin prezenční výuky rozvržených do 7 výukových dnů po 6 hodinách. Většina témat má dvouhodinovou časovou dotaci. Lektoři jsou k dispozici frekventantům i mimo výuku, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

6. Plánované místo konání:

Učebny katedry slavistiky – sekce rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Propagace – informace na internetových stránkách katedry slavistiky, Institutu celoživotního vzdělávání, nabídkové letáky zasílané na příslušná pracoviště.

 

Nahoru

Olomoucké dny rusistůRossicaStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlinei-ruczStuduj ruštinu
Aktualizováno: 7. 9. 12, vytvořeno: 13. 8. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: